INTÉZMÉNYÜNK ARCULATA

Iskolánk múltja 1873-ig nyúlik vissza. Több jogelőd intézmény átalakulását, átszervezését követően 1972 óta viseli a "Kossuth Lajos Általános Iskola" nevet. 1978 és 1980 között három iskola összevonásával (Kossuth) alakult ki a jelenlegi helyzet. Az intézmény 2 telephelyen működik: Kossuth Lajos u. 13., a Márvány u. 4. és a Burcsellás közben lévő épületben.
Működési területünkön (Újváros, Pinnyéd, Sziget).

Iskolánk Győr Megyei Jogú Városának Újváros városrészében helyezkedik el, viszonylag kis tanulói létszámú intézmény. A városrész infrastrukturális és szociális rehabilitáció alatt áll 2012 óta. több épület és közterület megújult, felújításra került, köztük a mi iskolánk székhelyépülete is. A szociális rehabilitációs programban aktívan szerepet vállalunk a 2020-ig tartó pályázati időszakban. Iskolánk alapítványa, tanulóink, pedagógusaink és a családok bevonásával igyekszünk az oktatási és a társadalmi integrációt előmozdítani, a pozitív, inkluzív szemléletváltást elősegíteni. A társadalmi és oktatási hátrányok leküzdéséért rengeteget teszünk intézményi és városi, de országos szinten is egyaránt. Aktívan bekapcsolódunk a helyi felsőoktatásba is, gyakorlati helyszínt biztosítva a hallgatóknak. Kimagaslóan jó kapcsolati hálóval rendelkezünk a civilekkel, az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi jelző és- ellátórendszer tagjaival, a rendvédelmi szervekkel, a kulturális és közművelődési intézményekkel, az egyéb oktatási központokkal és a város szabadidős létesítményivel. Intézményünk a „nyitott iskolát" gyakorlatban is megvalósítja. Szakmai tapasztalatainkat rendszeresen és igény szerint is megosztjuk az érdeklődőkkel, pedagógusokkal és szakemberekkel. Fontos szerepet töltünk be Győr városának társadalmi és oktatási életében.

Intézményünk célul tűzte ki a tanulásközpontú, képességfejlesztő iskolai oktatást, melyben, a tanítás-tanulás folyamatában elemi ismereteket közvetít, alapvető készségeket és képességeket fejleszt, továbbfejleszt, így képessé válik a különböző érdeklődésű, eltérő képességű tanulók nevelésére, oktatására.

Az SNI, BTMN-gel küzdő tanulókat integráltan, a többi tanulóval együtt oktatjuk. A kéttanítós modellt a városban egyedülállóan alkalmazzuk évek óta.

A fejlesztő munkát azonban tehetséggondozásként is értelmezzük. Így a sport, zenei és képzőművészeti tehetségek felismerése és fejlesztése mellett éppúgy elköteleződtünk. Kimagasló eredményeket tudunk magunk mögött mindhárom területen.
Az Országos Tehetségpontokhoz 2011-ben csatlakoztunk. Tehetséggondozásunk kiemelt és felvállalt területei:

  • sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tehetségek gondozása
  • képzőművészeti tehetségek gondozása
  • mozgás- és sporttehetségek gondozása
  • ének-zenei tehetségek gondozása.

2015-től iskolánk kiválóan akkreditált Tehetségpont.

2010-ben bevezettük a Pressley Ridge Magatartásmódosító Programot, ami a szociális kompetenciák fejlesztését célozza meg, segíti az együttnevelést és az elfogadást, a pályaorientációt, az életre nevelést. A családokkal való kapcsolat nagymértékben erősödött, amit az intézményes nevelés jelenleg egyik legnagyobb problémájának tekinthetünk.
Iskolánk erőssége az egyéni bánásmód, az egyéni sajátosságok maximális figyelembevételével a csoportban nevelés megvalósítása.

Nagy gondot fordítunk az egészség és környezettudatos nevelésre. Egészségnevelési és prevenciós heteket tartanunk, kapcsolódtunk a Kézmosás világnapja és az Erdővel-fával a holnapért mozgalomhoz.

Az iskola magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatást is folytat.
A 2013/2014-es tanévtől 1. és az 5. évfolyamokon felmenő rendszerben a kisebbségi oktatást heti 1 órában valósítjuk meg a válaszható tantárgyak keretén belül; a tantárgy neve: cigány népismeret. Ezzel párhuzamosan válaszható tantárgy a családi életre nevelés. A cigány népismeret tantárgyhoz kapcsolódik heti 2 tanórán kívüli tevékenység keretében az etnikai foglalkozás, melyben kulturális programot biztosítunk a kisebbségi oktatásban résztvevő tanulók számára, míg a csoport másik fele logikai készségfejlesztő foglalkozáson vesz részt, táblajátékokkal ismerkedik.

Nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezünk. Ausztriával közösen szervezzük évek óta „Futballal a rasszizmus ellen" projektet, melyben Magyarországról egyedüliként vesznünk részt.
Az USA-val a Pressley Ridge Alapítványon keresztül állunk kapcsolatban, aki Magatartásmódosító Programját ott Pittsburgben működteti.

Beavatkozásaink, eredményeink: Pressley Ridge program, Munkaügyi Központ modell, egyedi konfliktuskezelési modell (ISKON), akkreditált kiváló Tehetségpont, NYME kiváló gyakorlóhelye, Kisebbségért díj, kiváló röplabdás iskola, ENI modell (OFI), Szociális városrehabilitáció megvalósító intézmény Győr-Újváros területén, SNI városi versenyek, United Way biztonságos iskola, e-Bug mintaiskola, UNICEF programok. 2018-19-es tanévtől a Tanulás Könnyítő Programmal segítjük tanulóink szövegértését.