Pressley Ridge magatartásmódosító program

A Kossuth Lajos Általános Iskola a Pressley Ridge Magyarország Alapítvánnyal kialakult együttműködése keretében a 2010/11. tanévben, szeptember 1-től 4. és 5. illetve november 1-től 2. és 3. évfolyamon kezdve –felmenő rendszerben bevezette a RE-Education nevelési filozófiára épülő, magatartás-és viselkedési nehézséggel küzdő gyerekek oktatási és nevelési képzési szolgáltatását célzó programját.
Ez egy komplex nevelési – oktatási program, mely magatartás és viselkedés zavaros, beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő gyerekek támogatására nyújt megoldást.


Céljaink

 • A tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő, gyakran hátrányos szociális helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulók iskolai életének sikeressé tétele, társadalmi beilleszkedésének elősegítése.
 • A tanárok attitűdje a tanítás-tanulás folyamata, illetve a problémás gyerekek és családjaik iránt pozitív irányban változzon.
 • A tanulók képessé váljanak pozitívan gondolkodni jövőjükről, célokat megfogalmazni és határozott jövőképet kialakítani saját maguk számára.
 • Csökkenjen a tanulók körében az antiszociális és kriminális viselkedések száma.
 • A diákok képesek legyenek csoportban, közösségben együttműködni, dolgozni, élni, és a későbbiekben a munkaerőpiacra sikeresen beilleszkedni.
 • A szülők támogassák gyerekeiket tanulmányaikban, céljaik elérésében, illetve büszkék legyenek gyerekeik iskolai teljesítményére.

Várható eredmények

Tanulók

 • Csökken a hiányzások száma
 • A „fegyelmi" eljárások helyett a következmények rendszerének alkalmazása módosítja a tanulók viselkedését – csökken az agresszív incidensek száma (verbális, fizikai egyaránt)
 • Javul a tanulmányi eredményük
 • Kifejezik érzéseiket, jelzik, hogyha segítségre van szükségük – új szociális készségeket tanulnak
 • Viselkedésük kiszámíthatóbbá válik – képesek értékelni és megváltoztatni viselkedésmintázatukat

Szülők

 • Nem idegenkednek az iskolától, partnerként keresik fel az iskolát
 • Kifejezik, ha segítségre van szükségük
 • Részt vesznek gyermekük iskolai nevelésében
 • Részt vesznek az iskola által szervezett programokon

Tanárok

 • Ismerik és alkalmazzák a magatartásmódosító pontrendszer eszközeit
 • Ismerik és alkalmazzák a csoportban nevelés alapelveit, a kortárs csoportot intervenciós eszközként használják
 • Alkalmazzák az élménypedagógia módszerét
 • Teamben dolgoznak
 • Hisznek a modellben, alkalmazzák a Re-ED alapelveket a mindennapjaikban is

 

A kezelés és intervenció alapfilozófiája

A módszert az úgynevezett Re-ED (Re-EDucation - magatartási- és viselkedésminták újra tanítása) nevelési alapfilozófia alapján alkalmazza a Pressley Ridge Alapítvány az 1960-as évek végétől kezdődően.

A modell alapja az úgynevezett Re-EDucation (magatartási- és viselkedésminták újra tanítása) nevelési alapfilozófia. A Re-ED a gyerekek és fiatalok ökológiáját szem előtt tartó és az erősségekre koncentráló komplex intervenciós rendszer.

A program alapja a Nicholas Hobbs által az 1960-as években kidolgozott úgynevezett Re-EDucation (magatartási- és viselkedésminták újra tanítása) filozófia.

A Re-ED úgy tartja, hogy a problémás magatartás nem a gyerek bensőjéből fakad, hanem egy tanult mechanizmus, amely a környezethez való adaptálódást, illetve az onnan érkező hatásokkal való megbirkózást segíti elő. Ebből következik, hogy a gyerek képes új, hatékony viselkedési formákat megtanulni a régi, számára bajt okozó viselkedésformák helyett.

 

A Re-ED 12 alapelve

 1. Az életünket most kell élnünk.
 2. A bizalom elengedhetetlen.
 3. A hozzáértés szükségszerű.
 4. Az idő nekünk dolgozik.
 5. A tüneteket lehet és kell is kontrollálni.
 6. Az intelligencia tanítható.
 7. Az érzelmeket táplálni kell.
 8. A csoport nagyon fontos a fiataloknak.
 9. A szertartások és rituálék rendet, állandóságot és biztonságot nyújtanak.
 10. A test az én páncélja.
 11. A közösség szerepe nagyon fontos.
 12. A gyerek az örömtől fejlődik.

 

Csoportban nevelés

A Re-ED modell alapja a csoportban folyó nevelés. A modell lényege a csoportban/csoporttal nevelés. Az osztály minden tagja a közösséghez tartozik, akik együtt, egymást segítve fejlődnek. A csoporttagok önmagukon kívül felelősek a csoportért, csoporttagjaikért is.
A csoportban nevelés hatékonyan szolgálja a magatartásbeli változásokat a kortársakkal való interakciók és a tőlük kapott visszajelzések útján. A csoport arra is jó lehetőséget biztosít, hogy egy időben több gyerekekkel is hatékonyan tudjunk foglalkozni, illetve nem utolsó sorban megadja a problémákkal küzdő gyerekeknek a kortárscsoport élményét.
Magatartás-menedzsment rendszer
Értékelési rendszer, amely hatékonyan alkalmazható magatartási problémák kezelésére és egyúttal fejleszti a mindennapi felnőtt életben szükséges kompetenciákat

 • Segíti és motiválja a gyereket illetve a csoportot a magatartás változás folyamatában
 • pozitív célok kitűzése, pozitív csoportkultúra megfogalmazása
 • pozitív megerősítések
 • új magatartásminták bemutatása
 • a zavaró viselkedések helyett alternatívát kínál

A magatartási szintrendszer három fő elemből áll, amelynek mindegyikét szükséges tisztázni, megérteni gyereknek és felnőttnek egyaránt.
1. A kötelezettségek rendszere: mások tisztelete, feladatok, tevékenységek teljesítése, elvárások követése.
2. A privilégiumok rendszere: a megerősítést szolgálja. Ez kezdetben egyéni, kézzelfogható jutalmat jelent, majd lassan átvihető a szociális megerősítés irányába
3. A nem megfelelő viselkedés következményeit magába foglaló rendszer

 

Csoportcél

A tanév elején az osztály tagjai közösen meghatározták a mindennapi életükre vonatkozó elvárásokat, melyek betartása a magatartás menedzsment rendszer részét képezi. Ezek alapján az osztályok kitűzik saját csoportcéljaikat.
Az osztály közösségi ereje által létrehozott csoportcél/csoportcélok követhetőek, teljesíthetőek a tanulók számára, ennek sikeres betartása minden gyerek érdekévé válik. Csoportcél lehet például, hogy „előkészülök a tanítási órára ".

 

Egyéni cél

Az egyéni célok lehetnek magatartási vagy tanulmányi célok.
Bevezetésük előtt szükségessé vált azonban a szülők bevonása is a programunkba. A szakmai team a szülővel és a gyermekkel közösen félévente találkozik, ahol megbeszélik a tanuló előző félévi fejlődését, az előző szerződés céljainak teljesítésének sikerességét, s
meghatározzák a következő kitűzendő célokat, az ehhez szükséges tennivalókat, melyeket szintén egy tanulói szerződésben rögzítésre kerülnek.

 

A jó cél

 • Pozitívan megfogalmazott állítás
 • Látható viselkedést ír le (cselekvést jelentő igék)
 • Jól körülhatárolt viselkedést céloz meg
 • Illeszkedik az adott gyerekhez és kihívást jelent számára

 

Beszélgető körök és fajtái

Minden egyes tanítási nap a napi célok, feladatok meghatározásával a napindító beszélgető körrel indul, a nap végén pedig a célok megvalósulásának értékelésével az értékelő beszélgető körrel zárul.

A beszélgető kör általános célja az egymás iránti odafigyelés, segítség kifejezésének a tere, az egyéni és csoportcélok felelevenítése. Lehetőség arra, hogy egymástól bíztatást, pozitív visszajelzéseket és üzeneteket kapjanak és adjanak.

 

Pontos és kiszámítható napirend

Az iskolánkba kerülő gyerekek többségének életében az iskola jelenti az egyetlen állandó és biztos pontot, ezért számukra rendkívül fontos a kiszámíthatóság. A magatartás is sokkal kezelhetőbbé válik, ha a gyerek pontosan tudja, hogy mikor mire számíthat.

 

Egyéni és csoportos értékelés

Minden feladatot, legyen az akár tanulás, szabad játék, csoportos játék, szabadidő eltöltése stb. egyéni és csoportos értékelés követ. Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy az adott tevékenység közben a tanuló mennyire tudta követni a saját egyéni, illetve a csoport céljait. Így áll össze a sok egyéni és csoportcélból a csoport végleges, összegző teljesítménye

 

Bónuszok és következmények

A csoport és egyéni célokon kívül bónuszokat és levonásokat is kaphatnak a tanulók.

 

Bónuszok

A bónuszok szerzése egyéni Munkaszerződéshez kötött, amely az adott hétre vonatkozik. Ha a munkára többen jelentkeznek, sorsolás dönti el, ki végezheti el.
A vállalt feladat elvégzésére három jóindulatú figyelmeztetés engedélyezett, azon felül a vállalás érvényét veszti. A vállalás kifizetésére az adott hét végén kerül sor bónusz formájában. Lehetőség van egyéb, időszakos munkavállalásokra, megegyezés szerint.

 

Következmények

A levonások a házirend megszegéséért és a következményekért járnak.
„Munkaügyi Központ" az iskolában
Iskolánk fontosnak tartja, hogy a tanulók megismerkedjenek a munka világával, tapasztalatot szerezhetnek a szellemi és fizikai munka jellemzőiről. Ezért iskolánkban létrehoztunk egy Munkaügyi Központot, melyet egy pedagógus vezet.

 

Pressley – kupa

Három hét alatt a legtöbb aranyat összegyűjtő osztály kívánhat hármat.
A három legtöbb aranyat gyűjtő tanulót is jutalmazzuk egy-egy kívánsággal.
A Pressley - kupa hozzájárul a kompromisszumkészség gyakorlásához, összekovácsolja az osztályt, a tanulók egy közös célért küzdenek.
Kiemelt területeink:

 • Családokkal való munka
 • Konfliktuskezelés módjai
 • Aranybánya bolt működtetése
 • Folyamatba épített reflexiók, és értékelés