AZ ISKOLÁNK ÖNMEGHATÁROZÁSA

A tudás alapvető érték. A XXI. század emberével szembeni nélkülözhetetlen elvárás az alapvető ismeretek megfelelő szintű elsajátítása, mely alapot jelent a világban való tájékozódáshoz (a tudományos továbblépéshez), lehetőséget biztosít az adott kornak megfelelő magasabb szintű, és/vagy korszerű ismeretek elsajátításához.

Iskolánk komplex személyiség-és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító 8 évfolyamos általános iskola. Pedagógiai céljaival, feladataival, követelményeivel és ezt tükröző működési rendjével, pedagógiai és kulturális szolgáltatásaival az iskolát használók, valamint a fenntartó igényeinek kíván megfelelni.

Oktatási-nevelési struktúrája mindenekelőtt a gyerekek érdekeit szolgálja.
Intézményünk gyermekközpontú, korszerű alapműveltséget nyújtó, több mint 130 éves, nagy múlttal rendelkező iskola. Tanulóink beiskolázása több pólusú: részben a tehetséggondozást, részben a SNI tanulók integrált nevelését, részben a kisebbségi oktatást szolgálja.
A család nevelési funkcióját is nagy részben felvállalva a mai társadalmi igényeknek megfelelően humanista szemléletű, toleráns, demokratikus felfogású, a társadalomba beilleszkedni tudó, továbbépíthető alapműveltséggel, reális életcéllal rendelkező, és azért tenni képes fiatalokat kívánunk nevelni.
Iskolánknak arra kell törekednie, hogy olyan tudást és műveltséget adjon és alakítson ki tanulóinkban, melyek birtokában hasznosan vehetnek részt a szűkebb és tágabb társadalmi életünk alakításában. Hozzásegítik gyermekeinket a másokkal való együttműködés képességére, nyílt és őszinte kommunikációra, a környezetből érkező ingerek és információk befogadására, értékelésére és szelektálására.
Szűkebb környezetünkhöz, az iskolához, valamint a városhoz, hazánkhoz kötődést, a hagyományőrzést fontos értéknek tekintjük.

Barátságos, otthonos légkörre törekedve biztosítjuk tanulóink folyamatos fejlesztését, a tehetséggondozást, a lemaradók felzárkóztatását.
A fegyelmezett napi munka, a kulturális, sport rendezvények, szabadidős programok gazdag választéka egészet alkotva készíti elő tanulóink pályaválasztását, továbbtanulását.